Opłaty

§ 3. Opłata parkingowa
1. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową określoną w ust. 2 odpowiednio dla danego planowanego czasu postoju pojazdu według wskazań wynikających z informacji umieszczonej na parkometrze.

2. Ustala się następującą stawkę opłaty za parkowanie:
– za pierwsze rozpoczęte 15 (słownie : piętnaście) minut:
2.50 zł (słownie: dwa złote 50/100),
– za każde kolejne rozpoczęte 3 (słownie: trzy) minuty:
0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

UCHWAŁA XIII/473/19 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r.