Zasady korzystania

§ 7. Zasady korzystania z parkingu
1. Wjeżdżając na teren parkingu należy stosować się do znaków poziomych i pionowych obowiązujących na terenie parkingu.

2. Korzystający z parkingu pozostawiając pojazd na miejscu postojowym powinien:
1) ustawić pojazd na stanowisku postojowym nie zasłaniając obrysem pojazdu linii wyznaczających stanowiska;
2) wyłączyć silnik pojazdu;
3) unieruchomić pojazd (włączenie hamulca postojowego);
4) zabezpieczyć pojazd przed użyciem go przez osoby trzecie;
5) zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych w pojeździe systemów alarmowych tak, aby sygnały alarmowe wysyłane były jedynie w uzasadnionych przypadkach.

3. Na terenie parkingu i dróg dojazdowych korzystający z parkingu zobowiązany jest do:
1) stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu a w zakresie nie uregulowanym – przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
2) zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania manewrów;
3) zaparkowania pojazdu na wyznaczonym liniami miejscu parkingowym;
4) stosowania się do obowiązujących znaków drogowych, znaków informacyjnych itp.

4. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
w szczególności wybuchowe, łatwopalne, żrące lub stwarzających niebezpieczeństwo
dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia.

5. Na terenie parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie placu, parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadza do stworzenia zagrożenia na terenie placu.

UCHWAŁA XIII/473/19 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r.