Formularz reklamacyjny

Adres zamieszkania lub do korespondencji:

Przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezes Zarządu Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 4216336; adresu e-mail:
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: , za pomocą telefonu: +48 601155770 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z dyspozycją Klienta na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego (art. 560 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia roku podatkowego w którym miało miejsce rozpatrzenie reklamacji.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
- podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić rozpoznanie reklamacji.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja:
Złożenie reklamacji nie powoduje przerwania biegu terminów płatności.

Zabezpieczenie antyspamowe
Przycisk "Wyślij" pojawi się po udzieleniu odpowiedzi: