Opłaty dodatkowe

§ 5. Opłaty dodatkowe
1. W przypadku, gdy korzystający z parkingu nie umieści ważnego biletu parkingowego lub karty dojazdowej Stare Miasto – parking w sposób określony w niniejszym regulaminie lub zatrzyma pojazd w innym miejscu niż w tym celu wyznaczone to Zarządca jest uprawniony do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

2. Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia opłaty dodatkowej dany pojazd nie opuści terenu parkingu wówczas Zarządca uprawniony jest do naliczenia kolejnej opłaty dodatkowej.

3. Oryginał potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej Zarządca umieści na pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej zachowuje Zarządca.

4. Opłatę dodatkowa uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w kasie Zarządcy lub przelewem na konto bankowe w terminie 7 dni.

UCHWAŁA XIII/473/19 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wpłaty można dokonać:

 • w kasach:
 • al. Wojska Polskiego 105
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00


 • za pośrednictwem przelewu bankowego:

 • Numer rachunku bankowego:
  Bank PKO BP  77 1020 4795 0000 9102 0430 7609

  W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL 77 1020 4795 0000 9102 0430 7609
  kod BIC Banku PKO BP: BPKOPLPW

  UWAGA!
  W tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego zawiadomienia.